Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van choicesvoorburg.nl is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. choicesvoorburg.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. De informatie op de sites wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. choicesvoorburg.nl behoudt tevens het recht Рtenzij anders overeen gekomen met de auteur Рingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Bezoekers van de site mogen geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van choicesvoorburg.nl